Az S&T cégcsoport magyarországi tagjai, az S&T Consulting Hungary Kft. és az S&T Services Kft. (együttesen: S&T) közös karierroldalt működtetnek. A karrieroldal üzemeltetése során kiemelten kezeljük, illetve biztosítjuk az állásra jelentkezők személyes adatainak védelmét. Az adatokat, amelyeket számunkra átad a vonatkozó jogszabályoknak, különösen az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) előírásainak megfelelően kezeljük. Állásra jelentkezése kapcsán az alábbiak szerint járunk el, ezért kérjük, jelentkezése előtt olvassa el figyelmesen a Karrier oldalunkon található tájékoztatónkat és ezt követően döntsön hozzájárulásáról az adatkezeléshez.

Az Adatkezelők

S&T Consulting Hungary Kft.
Székhely és postacím: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Cégjegyzékszám: 13-09-119660
Nyilvántartó bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11779177-2-44

S&T Services Kft.
Székhely és postacím: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Cégjegyzékszám: 13-09-190211
Nyilvántartó bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23569810-2-13

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: e-mail: dpo@snt.hu
Az S&T nemzetközi cégcsoport központi DPO irodát is üzemeltet, melynek elérhetősége: privacy@snt-world.com

Az adatkezelés leírása

Az adatkezelésben az Adatkezelők HR (személyzetfejlesztés) és Munkaügy (bérszámfejtés, adminisztráció, munkaügyi dokumentáció) szakterületeinek munkatársai és a nyitott pozícióval érintett szervezeti egységek vezetői vesznek részt. Az adatkezelés a jelentkezések adminisztrációjából, ellenőrzéséből, kapcsolattartásból, a döntéshozatal előkészítéséből, döntésből, a kiválasztott jelentkező részére ajánlat készítéséből és a résztvevő érintettek kiértesítéséből áll, majd a tovább már nem kezelt személyes adatok törlésével ér véget.

Adatkezelés célja

Az állásra jelentkezők (érintettek) személyes adatait saját választásuk szerint az Adatkezelők az aktuális állásajánlat(ok)ra történő jelentkezés céljából az állásajánlat(ok)nak leginkább megfelelő jelentkező kiválasztására, és kiválasztás hiányában a jelentkezés visszavonásáig, de legfeljebb a jelentkezéstől számított 1 (egy) évig az esetlegesen meghirdetésre kerülő új pozíció(k)nak leginkább megfelelő jelentkező(k) kiválasztása és kiértesítése céljából használják fel.

Kezelt adatok köre

Vezeték- és keresztnév, lakcím, kapcsolattartásra szolgáló telefonszám és/vagy e-mail cím, születési idő, állampolgárság, az aktuális pozícióhoz előírt iskolai és/vagy szakirányú végzettség és nyelvtudás, egyéb képesítés, munkahelyi tapasztalat/gyakorlat. Amennyiben az Érintett a fenti adatait nem, vagy hiányosan bocsájtja az Adatkezelők rendelkezésére, úgy Adatkezelők jogosultak a jelentkezést visszautasítani. Az Adatkezelők nem felelnek a valótlan, nem aktuális, hibásan, vagy hiányosan megadott adatokból eredő károkért.

Az Adatkezelők nem kezelnek, ezért visszautasítanak, illetve törölnek minden, az adatkezelési célhoz nem szükséges adatot és iratot (pl. fényképes és egyéb személyi okmányok, végzettséget igazoló okiratok). Kérjük, hogy jelentkezésekor ne küldjön ilyen iratokat.

Jelentkezés

Az aktuális állásajánlat(ok)ra jelentkezni a https://snt.hu/karrier/ oldalon lehet az online jelentkezési lap kitöltésével. A jelentkezés leadásának feltétele a jelen tájékoztató elolvasása és elfogadása. A jelentkezés adatai az önéletrajz adatbázisunkba kerülnek. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

Tájékoztatások az állásajánlatok kapcsán

Az aktuális állásajánlat(ok)ra történő jelentkezések elbírálásának eredményéről az Adatkezelők tájékoztatják a jelentkezőt az általa megadott e-mail elérhetőségén.  Azon jelentkezőt jelentkezését, aki az aktuális pozícióra nem került kiválasztásra, a jelentkezés visszavonásáig, de legfeljebb a legutolsó jelentkezéstől számított 1 (egy) évig az Adatkezelők felhasználhatják  az értesítésére az esetlegesen meghirdetésre kerülő új pozíciókról. Amennyiben a jelentkező az adott pozícióra pályázni kíván, úgy az elbírálás eredményéről is tájékoztatja.

Az adatkezelés időtartama

1) aktuális állásajánlat(ok)ra történő jelentkezés esetén az állásajánlat(ok) elbírálásáig és az érintett kiértesítéséig,
és
2) visszavonásig, de legfeljebb a jelentkezéstől számított 1 (egy) éven belül az esetlegesen meghirdetésre kerülő további pozíciókról való értesítéshez.

Az időtartam lejártával, vagy az Érintett visszavonó nyilatkozata kézhezvételével az állásra jelentkezői adatbázisból az Érintett adatai törlésre kerülnek.

Automatizált döntéshozatal

Az Ön személyes adataival kapcsolatosan automatizált döntéshozatal nem történik.

Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett kifejezett (az online felületen jelölőnégyzet (checkbox) kiválasztásával megadott) hozzájárulása.

Amennyiben az Érintett jelentkezése kerül kiválasztásra az állás betöltése céljából és a munkaviszony létrejön, úgy a személyes adatok további kezelése a munkaszerződés teljesítéséhez lesz szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, így a további adatkezelés a munkaszerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez lesz szükséges.

Az Érintett jogai

Az Érintett jelentkezőnek joga van az Adatkezelők által kezelt adatairól a hozzáférési joga keretében tájékoztatást kapni, adatai helyesbítését kérni, valamit bármikor indokolás nélkül visszavonni hozzájárulását, illetve adatai végleges törlését kérni, jogszabályi feltételek fennállása esetén adatai zárolását kérni.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonását a következő elérhetőségek egyikére kérjük továbbítani: e-mailen a dpo@snt.hu címre, vagy postai úton az S&T Consulting Hungary Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. címre. Kérjük tüntesse fel levelén az „Adatvédelem“ jeligét!

Jogorvoslatok

Kérjük, hogy az általunk történt adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén bizalommal forduljanak közvetlenül az Adatkezelőkhöz és adatvédelmi tisztviselőjükhöz. Jogainak megsértése esetén az Adatkezelők ellen (választása szerint székhelyünk vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes. Panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.)Sikeres pályázatot kívánunk!

S&T Consulting Hungary Kft.
S&T Services Kft.

Scroll to Top