„Nyerj egy mozijegyet az S&T-vel!”

1.  A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

A „Nyerj egy mozijegyet az S&T-vel!” játék (továbbiakban: „Játék”) szervezője az S&T Consulting Hungary Kft.
(székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14., adószám: 11779177-2-44 – a továbbiakban: “Szervező”).
A Szervező a Játékot a https://snt.hu/allasborze/ weboldalon bonyolítja le.

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

Regisztrációs időszak: 2019. október 9. 08:00 óra – október 10. 23:59 óra.
A sorsolás időpontja: 2019. október 21.

3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ÉS REGISZTRÁCIÓ

Kik vehetnek részt a játékban
A Játékban minden 18. életévét betöltött és cselekvőképes, vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú, saját e-mail címmel rendelkező, természetes személy részt vehet, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik és személyazonosságát érvényes hatósági igazolvánnyal igazolni tudja, nincs a Játékból az alábbiak szerint kizárva, és a részvételi feltételeket elfogadja. A Játékban a részvétel önkéntes és ingyenes, nem feltétele a Szervező, vagy más árujának vagy termékének igénybevétele.

Kizárás
A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékból ki van zárva, aki azzal bármely módon visszaél, különösen csalás, hamisítás útján. Amennyiben a Játékos jelen Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem tartja be, a Játékban nem jogosult tovább részt venni és automatikusan kizárásra kerül.

A kisorsolt Nyertes Játékos nem jogosult a Nyeremény átvételére és a Játékból kizárásra kerül, ha:

  • § valótlan adatszolgáltatás történt és a Játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévétvolt nagykorú;
  • § a Szervező értesítő üzenetére nem válaszol és a Szervező az üzenet elküldésétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül nem tudja vele felvenni a kapcsolatot a megadott elérhetőségeiken
  • § a jelen Szabályzat szerinti határidőben Nyereményét nem veszi át;
  • § jelen részvételi Szabályzat bármely egyéb pontját megsérti;
  • § ha a Szervezőre háruló, jogszabályban előírt kapcsolódó adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek, vagy ha személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását a Játék befejezése előtt visszavonja.

Regisztráció
A Játék regisztrációhoz kötött, az válik játékossá, aki a Játék regisztrációs ideje alatt a https://snt.hu/allasborze weboldalon adatai megadásával regisztrálja magát a játékra és helyesen válaszol a feltett 4 tudásalapú kérdésre (továbbiakban: a „Játékos”). A Játékos elfogadja, hogy a regisztráció egyben a jelen Játékszabály és a részvételi feltételek elfogadását is jelenti.
A sikeres regisztrációhoz és így a Játékban való részvételhez a csillaggal jelölt adatok megadása kötelező. A nem valós személyes adatokat megadó Játékosokat, valamint a többszörösen regisztrálókat automatikusan kizárjuk a sorsolásból.
Amennyiben a Játékos kisorsolásra kerül, a továbbiakban: „Nyertes Játékos”.

A Játékra történő regisztráció mellett a Játékosnak lehetősége nyílik a Szervező Junior Programjával történő kapcsolatfelvételre, álláspályázatra jelentkezésre. Ez opcionális lehetőség, nem feltétele a Játékban való részvételnek.

4. A NYEREMÉNYEK

A Játékosok között 100 DB mozijegyet sorsolunk ki a Cinema City Allee (1117 Budapest, Allee bevásárlóközpont, Október huszonharmadika u. 8-10.) Terminátor: Sötét Végzet című film 2019. november 05. 18:00 órai kezdetű vetítésére. A nyeremény tartalmazza a kapcsolódó, személyenként 1 db közepes popcorn ajánlatot (2,3 liter pattogatott kukorica és 0,75 liter gépi Pepsi üdítőital). A Nyeremények készpénzre nem válthatók és nem átruházhatók. A Szervező helyfoglalást, egymás melletti ültetési rendet nem vállal.

Az S&T Consulting Hungary Kft. fenntartja a jogot a nyeremények változtatására és bővítésére.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, jelen Szabályzat szerinti nyereményt másik nyereménnyel helyettesítsen, legalább azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

A nyeremények után a hatályos magyar jogszabályok alapján meghatározott adókat és járulékokat, valamint a nyeremények átadásával összefüggő költségeket a Szervező fizeti meg. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek (pl. utazás) és kiadások a Nyertes Játékost terhelik. A Nyertes Játékos köteles minden, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

5. SORSOLÁS, A NYERTESEK KIÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

A nyeremények sorsolása a Random.org szoftver használatával véletlenszerű gépi sorsolással történik. A Játékkal és annak mechanizmusával kapcsolatosan a jogorvoslat kizárt!

A sorsolás helye és időpontja: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14., 2019. október 21.

A sorsolásról jegyzőkönyv készül.

A Nyertes Játékos(ok) kiértesítése az általuk megadott elérhetőségeken történik (e-mail vagy telefon), melyeken keresztül a Szervező megadja részükre a Nyeremények átvételéhez szükséges tájékoztatást. Kérjük a Játékosokat, hogy kísérjék figyelemmel az értesítést, ugyanis az értesítés megtekintésének elmulasztásából, vagy a Játékos oldalán felmerülő esetleges kézbesíthetetlenségből eredően a Szervező minden felelősséget kizár!

A Nyereményeket a Nyertes Játékosok személyazonosságuk igazolása mellett és az értesítés felmutatása ellenében a filmvetítés helyszínén, annak időpontja előtt legkorábban 1 órával, legkésőbb 10 perccel vehetik át. A Szervező az átadás/átvételi határidő után nem kötelezhető a Nyeremény további őrzésére, későbbi átadására. A Játékosok kötelesek együttműködni a Nyeremények átvételében. Amennyiben a Nyeremény átvétele meghiúsul, úgy a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

Játékos a regisztrációval hozzájárul, hogy a Nyeremény átadásáról fénykép-, hang- és filmfelvétel készülhessen, és hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a Szervező későbbi promócióhoz történő felhasználásához, idő-, területi- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.

6. ADATKEZELÉS ÉS SZEMÉLYISÉGI JOGOK

Sütik használata
A weboldalon a Google Analytics mérései és sütik kerülnek felhasználásra, melyek részletes leírása az Adatkezelés Tájékoztatóban található. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

Érintettek
Minden, a jelen Szabályzat szerint Játékosnak (ideértve a Nyertes Játékosokat is) minősülő természetes személy.

Alapelvek
A Szervező, mint Adatkezelő a Játékosok személyes adatait kizárólag a jelen Szabályzatban részletezett célra használja. Az adatkezelés mindenkor jogszerűen, tisztességesen és átláthatóan zajlik, kifejezetten és előre meghatározott célból. Az adatkezelés csak olyan adatokra terjed ki, amelyek ezen cél szempontjából relevánsak, pontosak és feltétlenül szükségesek. Az adatok kezelésére csak a cél eléréséhez szükséges ideig kerül sor, azonban mindvégig az integritás és a bizalmas jelleg érvényesülése mellett.

Jogalap és célok
A Játékban való részvétel és az ehhez szükséges kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, a Játékos hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Játékosok a regisztráció során önkéntesen és kifejezetten, a jelen Játékszabályzat szerinti előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett, konkrét és önkéntes hozzájárulásuk útján hozzájárulnak, hogy kezelt adataikat a Szervező, mint adatkezelő a Játék céljára (a lebonyolításhoz és a sorsoláshoz nevét, amennyiben pedig nyer, a kiértesítéshez és a Nyeremény átadásához, a kapcsolódó adózási kötelezettségek teljesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, adószám) a Játék célja megvalósulásáig az alábbiak szerint felhasználja, kezelje és tárolja.
Kezelt személyes adatok köre
A Szervező a Játékhoz az alábbi személyes adatok és adatok megadását kéri:

Kötelezően megadandó adatok:

Regisztráció
A Regisztrációval egyidejűleg név és e-mail cím a Nyertes kisorsolása, a vele való kapcsolatfelvétel, egyeztetés, Nyeremény átadása érdekében.

Nyeremények átadása/átvétele
A Nyeremények átadása/átvétel időpontjában: név, lakcím, adóazonosító jel megadása a Szervezőt terhelő, jogszabályban meghatározott adózási kötelezettségei teljesítéséhez.
A Nyertes Játékosok hozzájárulnak, hogy a Szervező az adózási kötelezettségei teljesítéséhez adószámukat felhasználja. A Játékos előzetesen hozzájárul, hogy a Szervező a személyének azonosításához és ellenőrzéséhez, valamint a nyereménnyel kapcsolatos adózási feladatok teljesítéséhez személyazonosságát ellenőrizhesse.
A Nyeremény Játékos részére való átadásáról fénykép-, hang- és filmfelvétel készülhet, a képmását és hangját tartalmazó felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a Szervező későbbi promócióhoz történő felhasználásához, idő-, területi- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélküli, a Játékos a regisztrációval hozzájárul.

Opcionálisan megadható adatok

  • Felsőoktatási intézmény és szak
  • Végzés (várható) ideje (év, hó)
  • Mobilszám, amennyiben a Játékos hozzájárul, hogy a Junior programmal kapcsolatban a Szervező megkeresse

Ezen adatok megadása opcionális.

Amennyiben a Játékos megadja a Felsőoktatási intézménye és szakja nevét, valamint a végzés (várható) idejét (év, hó), úgy azokat a Szervező anonimizált módon, HR statisztika céljára (a Szervező állásajánlatai iránt érdeklődök életkori és iskolai megoszlása) saját gazdasági tevékenysége körében felhasználja.

Amennyiben a Játékra történő regisztráció mellett a Játékos a Szervező Junior Programjával történő kapcsolatfelvételre és álláspályázatra jelentkezésre is regisztrál és azok feltételeit elfogadja, úgy lehetősége nyílik

  • önéletrajza önkéntes feltöltésével nyitott állásainkra jelentkezni és álláskeresői adatbázisunkba kerülni (ennek külön adatkezelési tájékoztatója: ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSRA PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA),
  • valamint a vonatkozó checkbox bejelölésével a Szervező HR munkatársai a megadott telefonos elérhetőségen felhívhatják a Junior Programról történő részletes tájékoztatással. Amennyiben Játékos hozzájárult, hogy a Junior programmal kapcsolatban a Szervező megkeresse, úgy a Szervező jogosult a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 1 évig a Játékost ilyen célból megkeresni. A hozzájárulás visszavonása esetén, illetve a megkeresés megtörténtekor haladéktalanul, ennek hiányában legkésőbb az 1 éves határozott idő lejártát követően a Játékos ilyen célból kezelt adatai (neve, telefonszáma) visszaállíthatatlanul törlésre kerülnek.

A Szervező e-mail értesítést küld az opcionális adatok regisztrációjáról.

Adatkezelés időtartama
A Játékosok által megadott személyes adatokat a Szervező a cél megvalósulásáig, illetve a Játékos törlési utasításának kézhezvételéig kezeli és őrzi meg, ezt követően haladéktalanul törli:

  • A sorsolás során nem nyert Játékosok Játékhoz megadott adatai a kiértesítésüket követően haladéktalanul törlése kerülnek.
  • A Nyertes Játékosok adatait a Nyeremények átadásáig és a vonatkozó számfejtési és adókötelezettségek teljesítéséig őrzi és használja fel, ezt követően haladéktalanul törlése kerülnek, a bizonylati adatok kivételével, melyekre a számviteli és adózási jogszabályi előírások szerinti megőrzési idő irányadó.
  • Az opcionálisan megadható adatok esetében a 6. pontban foglaltaknak megfelelően járunk el.

Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

Érintett a jelen fejezetben rögzített jogait elektronikus úton a hr@snt.hu e-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére S&T Consulting Hungary Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.) címzett levélben gyakorolhatja.

Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:
arról, hogy milyen adatokat kezel az Érintettről;

  • az adatkezelés céljairól;
  • azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja;
  • az adatkezelés időtartamáról;
  • az Érintett jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog]

Az Adatkezelő az Érintett kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) az Érintett személyes adatát. [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog].

Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából az Adatkezelőhöz fordulhat.

Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát.
Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

Az Érintett a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben az Érintett valamennyi személyes adatát Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból.

Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)

  • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
  • ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
  • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)]
    Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó).

Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintettnek lehetősége van – elektronikus úton benyújtható – panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, rögzíti és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal Érintett adatot továbbította.

Jogorvoslatok
A Játékkal kapcsolatos bármely panasz esetén a Játékos a Szervezőtől a következő elérhetőségen kaphat segítséget: hr@snt.hu

Az érintett jogainak megsértése esetén a Szervezővel szemben választása szerint a Szervező székhelye vagy az érintett lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).

Adatbiztonság

A Szervező, mint Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a Érintett magánszférájának védelme, a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, azaz annak érdekében, hogy az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek. Ezt az Adatkezelő az alábbi intézkedésekkel biztosítja

  • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozása;
  • annak ellenőrizhetősége és megállapíthatósága, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be a Szervező adatbázisába;
  • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatósága.
    Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében számítógépes adatbázisban automatikus és manuális módon kezeli az Érintett adatait és intézkedett arról, hogy az Érintett adatainak kezelése zárt, és minden esetben jelszóval védett rendszerben történjen és e rendszereket csak a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az adatok megismerésére jogosultak. A számítógépes rendszerek tűzfallal és megfelelő vírusvédelemmel vannak ellátva. Adatkezelő folyamatosan elvégzi a rendszerei műszaki ellenőrzését és hiba észlelése vagy jelzése esetén intézkedik. Adatkezelő biztosítja, hogy az adatokhoz hozzáférésére jogosultak teljeskörű, adatvédelmi szabályokról történő tájékoztatását. Adatbiztonsági garanciaként Adatkezelő vezetői tisztségviselőit és munkavállalóit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében.

7. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK

A Szervező kifejezetten kizárja felelősségét

  • a Játékosok valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, az emiatti sikertelen kapcsolatfelvételből és kézbesítésből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében is;
  • a Játékot is magába foglaló ügycsoport tekintetében cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy gondnoka hozzájárulása nélküli vagy cselekvőképtelen személy, vagy kiskorú személy regisztrációjából eredő károkért,
  • a Játék során felmerülő és Szervezőtől független körülményekért (pl. regisztráció sikertelensége teljes szolgáltatáskiesés esetén, Cinema City Allee szolgáltatása, esetleges műsorváltoztatása, vis maior körülmények stb.).

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Amennyiben a jelen Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Szervező fenntartja a kizárólagos jogot a Játék és a Játékszabályzat bármely okból történő részbeni vagy teljes módosítására, a Játék és a sorsolás időpontjának, a Játék időtartamának módosítására, a Játék törlésére, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére a Játék teljes időtartama alatt bármikor, különösen, de nem kizárólagosan amennyiben a Játék nem folytatható le a jelen Játékszabályzatnak megfelelően. A Játékszabályzat módosítását, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a weboldalán.

A Játékkal kapcsolatos bármely kérdés esetén a Játékos a következő elérhetőségen kaphat segítséget: hr@snt.hu

Jó Játékot és sikeres részvételt kívánunk!

Budaörs, 2019. október 7.
S&T Consulting Hungary Kft.

Scroll to Top
X