Korrupció és megvesztegetés elleni szabályzat

1. Bevezetés

Az S&T Cégcsoport minden tagja, így az S&T Consulting Hungary Kft. is elkötelezett a jogszerű és tisztességes üzletpolitika mellett. Tevékenységünk minden területén betartjuk a jogszabályokat, a vesztegetés és a korrupció minden formáját kerüljük üzleti tevékenységünk során, összhangban Etikai Kódexünkkel, a hazai, uniós és nemzetközi előírásokkal, így különösen a 2005. évi CXXXIV. törvény által kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete Meridában, 2003. december 10-én kelt Korrupció elleni Egyezményével.

Ezen előírások betartását saját munkatársainktól, közreműködőinktől / alvállalkozóinktól és üzleti partnereinktől szintén elvárjuk. Etikai Kódexünk és jelen Szabályzat tartalmazza a korrupcióval és vesztegetéssel kapcsolatos egyéni felelősségeinket és kötelezettségeinket.

A partnerekkel való szerződéskötésnél is követelmény a korrupcióellenes szabályoknak megfelelés. Kiemelt óvatosságot igényelnek a közszférával fennálló kapcsolatok (pl. közhivatalnokokkal, kormányzati szervezetekkel, tisztviselőkkel, állami vállalatok munkatársaival való kapcsolatok), tekintve hogy rájuk szigorúbb előírások vonatkoznak.

2. Személyi hatály

A jelen Szabályzat személyi hatálya a Társaság minden munkavállalójára kiterjed, illetve azokra a közreműködőkre is, akikkel szerződéses partnereink részéről együttműködünk.

3. Időbeli hatály

A jelen Szabályzat 2018. január 1. napjától határozatlan ideig érvényes és hatályos.

4. Felelősök

Az ügyvezető kihirdeti, és szükség esetén aktualizálja a szabályzatot, végrehajtatja azt és szükség esetén ellenőrzéseket hajt végre a betartás biztosítására.
Az üzletág igazgatók feladata, hogy beosztottaik számára megismerhetővé tegyék a szabályzat rendelkezéseit és velük azokat betartassák. Incidens esetén jelentést készítsenek az ügyvezető részére.

Minden munkatárs képzésben részesül annak érdekében, hogy felismerje és megértse a vesztegetés és a korrupció veszélyét, megjelenési formáit és az ellenük való védekezés szabályait, ennek megfelelően mindenki köteles a jelen Szabályzat rendelkezéseit elsajátítani és betartani, az incidenseket az üzletágvezetők, vagy közvetlenül az ügyvezető részére jelenteni. Figyelem: az itt felsorolt bűncselekmények elkövetése súlyos büntetőjogi felelősségrevonást és büntetést (jellemzően szabadságvesztést) von maga után!

5. Fogalmak

Korrupciós bűncselekmények: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezet szerinti bűncselekmények, különösen

Vesztegetés: Aki gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személynek vagy rá tekintettel másnak azért ad vagy ígér jogtalan előnyt, hogy a kötelességét megszegje.

Vesztegetés elfogadása: Aki gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében végzett tevékenységével kapcsolatban jogtalan előnyt kér, avagy a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik személynek adott vagy ígért jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért.

Hivatali vesztegetés: Hivatalos személyt a működésével kapcsolatban neki vagy rá tekintettel másnak adott vagy ígért jogtalan előnnyel befolyásolni törekvés.

Befolyás vásárlása: Aki olyan személynek, aki arra hivatkozik, hogy hivatalos személyt befolyásol, vagy olyan személyre tekintettel, aki arra hivatkozik, hogy hivatalos személyt befolyásol, másnak jogtalan előnyt ad vagy ígér.

Befolyással üzérkedés: arra hivatkozással, hogy hivatalos személyt befolyásol, a maga vagy más számára jogtalan előnyt kér, a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik személynek adott vagy ígért jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért.

Incidens: az észlelő tudomására jutott olyan esemény, melynek kapcsán Korrupciós bűncselekmény, vagy annak előkészülete gyanúja merül fel.

6. Anti-korrupciós és megvesztegetés elleni óvintézkedések

6.1 Képzés: a képzést a munkáltató a jelen Szabályzat Intraneten való folyamatos hozzáférhetővé tételével és megismerése előírásával, workshop vagy e-learning megoldások biztosításával nyújtja.

6.2 Jelentéstétel: A jelen Szabályzat megsértésére vonatkozó gyanút, illetve Incidens észlelést azonnal jelenteni kell e-mail útján az üzletág vezető, vagy közvetlenül az ügyvezető részére a névre szóló céges e-mail címére küldve! A bejelentéseket szigorúan bizalmasan kell kezelni. A jelen Szabályzat szerinti jelentéstételért a bejelentőt a Munkáltató részéről semmiféle hátrány, megtorlás nem érheti!

6.3 Vizsgálat: Az Ügyvezető ésszerű időn belül gondoskodik az ügy alapos kivizsgálásáról a biztonsági és jogi szakértők bevonásával, szükség esetén gondoskodik bejelentés, vagy feljelentés megtételéről az illetékes hatóságok irányába, továbbá a tapasztalatok alapján további védelmi intézkedések megvalósítását rendelheti el.

6.4 Magatartási követelmények (tedd/ne tedd): Korrupciós bűncselekmény kockázatának csökkentése a munkavégzés során:

Tedd:
– elvégezni a jelen Szabályzat szerinti oktatást, az előírásokat megismerni, folyamatosan figyelemmel kísérni,
– Incidenseket jelenteni, időben segítséget kérni,
– minden üzleti kapcsolatban nyílt, átlátható és megfelelő módon eljárni,
– meggyőződni arról, hogy az üzleti partner tisztességes, és megalapozottan elvárható, hogy tartózkodik a korrupciós bűncselekményektől,
– helyes, hiánytalan és pontos nyilvántartásokat vezetni;
– kifizetéseket, juttatásokat kizárólag jóváhagyott üzleti csatornákon keresztül teljesíteni,
– vendéglátást, szórakoztatást, adományt vagy támogatást csak a Szabályzat előírásai szerint fogadj el, vagy ajánlj fel, mivel a nem előírás szerinti cselekmény vesztegetésnek minősülhet. Haladéktalanul tégy jelentést, ha az engedélyezett értéket meghaladó ajándékra, vagy vendéglátásra vonatkozó ajánlatot kapsz, különösen, ha az ajándékozó jelzi, hogy valamit elvár cserébe.

– kétség esetén előzetesen kérd az üzletág igazgatód, vagy az ügyvezető segítségét!

Ne tedd:
– ne ígérj, ajánlj fel vagy nyújts semmit vesztegetési céllal semmilyen formában, direkt, vagy indirekt módon,
– ne kérj vagy fogadj el semmit vesztegetési céllal, sem közvetlenül, sem közvetve,
– ne fizess kenőpénzt és a kétes, félreérthető helyzeteket is kerüld el,
– ne engedd, hogy a munkavégzést meg nem engedett módon magánérdek befolyásolja,
– ne titkold, ha a Munkáltató valamely üzleti partnerével, kormányzati/önkormányzati szerv, vagy hatóság munkatársával személyes/rokoni kapcsolatban állsz,
– ne kérj ajándékot, bármilyen előnyt a Munkáltatóval üzleti kapcsolatban álló személytől vagy szervezettől, valamint ne ajánlj fel és nem fogadj el ajándékot, vendéglátást, jótékony célú adományt vagy támogatást egy üzleti döntés befolyásolása vagy vesztegetés leplezése céljából,
– nem adj vagyoni előnyt, adományt, különösen politikai célú adományt a Munkáltató nevében, semmiféle formában.
– ne használd pozíciódat, céges információidat meg nem engedett, vagy tiltott személyes előnyszerzés céljára!

6.5 Az előírások be nem tartásának következményei: A jelen Szabályzat bármilyen megszegése felelősségrevonást von maga után, súlyosabb esetekben akár a munkaviszony azonnali hatályú felmondását is beleértve. A Munkáltató jogosult továbbá az illetékes hatóságoknál feljelentést, vagy bejelentést tenni. A jelen Szabályzat bármely üzleti partner általi megszegése esetén az S&T Consulting Hungary Kft. jogosult az adott üzleti kapcsolatot megszakítani és az illetékes hatóságokhoz fordulni.

7. Záró rendelkezések

Jelen szabályzat minden azonos tárgyú korábbi szabályozást hatályon kívül helyez, a mai napon az Intranet rendszerben kerül a helyben szokásos módon közzétételre, melyről a munkavállalókat a Munkáltató kör e-mail útján értesíti.
Jelen szabályzat visszavonásig érvényes és betartása kötelező!

Anti-corruption and Anti-bribery Policy

1. Introduction

S&T Consulting Hungary Kft., such as all companies belonging to the S&T Group is committed to lawful and fair business policy. On all fields of business we abide by all applicable laws and anti-bribery laws and avoid inadvertent violations and corruption of all kinds in line with our Code of Ethics, local laws and laws of the European Union, International Treaties, especially with the United Nations Convention against Corruption concluded in Merida on 10th December 2003.

We expect that our employees, business partners, subcontractors act in line with these rules. Our Code of Ethics and this Policy contain the personal responsibilities and duties in this respect.

Regarding the conclusion of contracts with our business partners compliance with anti-corruption rules is essential. Special care must be taken in governmental relations (civil servants, government offices and officers, staff of state-owned companies) due to the applicable strict provisions of law.

2. Personal scope

Present Policy is applicable and binding for each employee of the company and for those individuals cooperating with us on behalf of our contractual partners.

3. Term and effect

Present Policy is valid and effective from 1st January 2018 for an indefinite period of time.

4. Responsibilities

The Managing Director publishes and – if necessary – updates, enforces the Policy and checks the compliance.

The division leaders ensure that workforce is aware of and keep to the provisions of the Policy. In case of incident they report to the Managing Director.
All employees participate in education in order to recognize and understand the treat of corruption and bribery, their potential forms and the rules of defence against these. In line with this all employees are obliged to get familiar with and keep to the rules of this Policy, reporting all incidents to the division leaders or directly to the Managing Director. Attention: committing offences listed herein result in criminal action and serious punishment such as imprisonment!

5. Definitions

Crimes of corruption: crimes according to Chapter XXVII of the Act C of 2012 on the Hungarian Criminal Code, especially
Active corruption: to give or promise unlawful advantage to a person working for or on behalf of an economic entity, or to another person on account of such employee, to induce him to breach his duties.
Passive corruption: Any person who requests or receives an unlawful advantage in connection with his activities performed for or on behalf of an economic entity, for himself or for a third party, or
accepts a promise of such an advantage, or is in league with the person requesting or accepting
the advantage for a third party on his behest, is guilty of a felony.
Active Corruption of Public Officials: to attempt to bribe a public official by giving or promising unlawful advantage to such person or to another person for influencing such official’s actions in an official capacity.
Indirect corruption: to give or promise unlawful advantage: a) to a person who claims to influence a public official, or b) to a third person on account of a person who claims to influence a public official.
Abuse of a function: to purport to influence a public official – requesting or receiving an unlawful advantage for himself or for a third party, or accepting a promise of such an advantage, or
is in league with the person requesting or accepting the advantage for a third party on his behest.
Incident: any suspicious acts of fraud or corruption or preparation for such act you are getting aware of.

6. Anti-fraud and anti-corruption measures

6.1 Training: is provided to you in the form of the constant availability of the Policy on the intranet system, the obligation to get familiar with the Policy, with workshops or e-learning solutions.
6.2 Reporting: in case of any suspicious act that seem to be a breach of this Policy and any incident must be reported without delay to the division leaders or directly to the Managing Director via personal S&T e-mail! Such reports must be treated confidential. The Employee acting in line with this Policy may not be subject to any disciplinary action or sanction for reporting!
6.3 Investigation: The Managing Director investigates each case within reasonable time and with due care involving security and legal experts, may report to the authorities and based on the given experience may order to apply further defence mechanisms.
6.4 Proper behaviour (to do/not to do):
Minimizing risks of corruption during work:

To do:
– participate on the Policy training, getting familiar with these provisions
– to report incidents and ask for help without delay,
– to act in a fair, transparent and proper way in each business relation,
– to ascertain that the business partner is fair and you may expect from him well founded not to commit corruption offences,
– keep proper, complete and punctual records,
– payments and benefits can only be provided via approved business channels,
– services, entertainment, donations and support may only be accepted or offered in line with the Policy otherwise it may be act of corruption. Report immediately if you are offered with gifts and services above the allowed value especially when the person offering them shows to expect something in return.
– in ambiguous cases ask for the help of your division leader or the Managing Director!

Not to do:
– do not promise, offer or give anything in any form with the purpose of corruption directly or indirectly,
– do not request or accept financial or other advantage, with the purpose of corruption,
– do not pay cash for corrupt inducement and avoid any dubious situation,
– do not let private interest influence your work performance in a way prohibited,
– do not keep secret if you have relatives or personal contacts with governmental, local government staff or officers of any authority,
– do not ask for gifts, advantages of any form from a person/entity with business connection to the employer, do not offer or accept any gift, services, donations or support for the purpose of unlawful influencing of business decisions or to cover bribery.
– do not give financial advantages, donations, especially for political purposes in any form in the name of your employer,
– do not use your position and company information for the purpose of unlawful private advantages!

6.5 Consequences of any non-compliance with these provisions may result in disciplinary actions in case of serious breach even in termination of employment with immediate effect. Further the Employer is entitled to notify the competent authorities. In case of a breach of these obligations by a business partner the S&T consulting Hungary Kft. is entitled to interrupt the business relation and report the incident to the authorities.

7. Closing provisions

Present Policy sets aside all prior regulations on the subject matter, shall be published and made available according to company practice on the Intranet system employees shall be made aware by the Employer via e-mail.
Present Policy is obligatory and shall be effective until withdrawal!

Scroll to Top